Historie Stöblappe

Historie voor wat betreft het ontstaan van “ De Stöblappe ”

De aanleiding: 

Op 18 september 1988 vierde pater Frits van der Ven S.J. zijn 25 jarig priesterfeest in Den Bosch, de delegatie die de Maastrichtse bijdrage aan dit feest organiseerde bestond uit: Math de boer, Jacques Frijns, Leo Cortjens, Chrit Dingena, Emile Frijns en Harrie Lamkin. Tijdens een bijeenkomst in de Burcht  in Heer werd ,aan de ex Berchmansleden die wilden deelnemen aan het feest, uiteen gezet wat de bedoeling was en werden er plannen gemaakt wie wat ging uitbeelden in de act die wij zouden gaan opvoeren in Den Bosch. Na een zeer geslaagd feest (zie de foto’s) ontstond er in de bus op weg naar Maastricht het idee om elkaar weer eens wat vaker te zien.

Het begin:

In Maastricht aangekomen werd er in “De Bonne Femme”, waar Math de Boer toen kastelein was, nog wat nagefeest en werd besloten om een clubje op te richten om het bovenstaand idee vorm te gaan geven. Er werd meteen besloten dat er een bestuur gekozen moest worden en ziedaar onze club was een feit. Er werd afgesproken dat er op 21 oktober een gezellige avond zou worden georganiseerd voor de deelnemers aan het feest van Frits, tijdens dit feest werd op dubieuze manier een bestuur gekozen en konden de deelnemers zich inschrijven als lid. Op 8 november 1988 was de eerste bestuursvergadering en werden er plannen gemaakt over de evenementen die er jaarlijks zouden moeten gaan plaats vinden en de bijdrage aan een goed doel dat jaarlijks werd gekozen.

Ook de bestuursfuncties werden toen ingevuld:

Voorzitter: Jacques Frijns
Vice voorzitter; Math de Boer
Secretaris: Margriet Schuimer
2e Secretaris: Albert Hoche
Penningmeester: Frans Bak
2e Pennigmeester: Piet Verschuren
Coördinator goede doelen: Riny Pletzers
Coördinator feesten: Theo Huyveneers

 

Vergaderd werd er in “De Bonne Femme” aanvankelijk zeer frequent  (gezellig toch) maar later alleen indien nodig, ongeveer 8 keer per jaar. Hier was ook ons thuishonk waar de evenementen: Het Voorjaarstreffen, het Najaarsfeest en de Nieuwjaarsreceptie plaats vonden. Van 1988 tot 1992 zijn we hier bij Math en Bertsje de Boer te gast geweest, hierna zijn we verhuisd naar Café Terminus op Sint Pieter waar Bert Willems kastelein was samen met zijn echtgenote Jenny, hier verbleven we van 1992 tot 2001, toen werd Terminus gesloten en later gesloopt. Er moest toen gezocht worden naar een nieuwe locatie die geschikt was voor onze club, dat dit niet zo makkelijk was bleek tijdens de zoektocht,  eerst hebben we in Café De Bombardon geprobeerd, deze was echter te klein en had geen plaats om onze BBQ te houden, verder zoeken leverde in eerste instantie niets op. Door een tip kwamen we terecht bij Café De Bookvink, hier vonden we een voortreffelijk bruin café met een mooi terras waar we onze BBQ konden houden en ook nog konden Jeu de Boulen. Ook met kastelein Harald Hardy en gastvrouw Diana konden we het direct goed vinden en gedurende de 15 jaar dat we er nu al te gast zijn geweest hebben we al vele gezellige feesten en BBQ’s beleefd en was onze tombola zeer geliefd zowel bij de leden als bij de andere stamgasten. Helaas heeft Harald besloten om per half februari 2017 te stoppen als uitbater van De Bookvink. Door de nieuwe opzet van de zaak is het niet mogelijk om hier langer te blijven. Zoals bij de vorige overstap naar een nieuwe locatie al bleek, hebben we goed moeten zoeken om een nieuw onderkomen te vinden, we hebben toch een plek gevonden waar we zowel onze BBQ als ons Najaarsfeest kunnen houden. De nieuwe locatie is het lokaal van de MAESTRICHTSCHE D.D. STADSSCHUTTERIJ aan de Brusselsestraat nr. 10d

Aangezien de meeste leden de locatie aan de Brusselsestraat niet gezellig vonden en de sluitingstijd niet in overeenstemming was met wat wij als eis stelden. Hebben we besloten om naar een nieuwe locatie uit te kijken. We hebben deze gevonden in op Belfort waar “t Förtsje, gelegen aan de Ebenistendreef 106,  opnieuw geëxploiteerd gaat worden door John Gilissen en Lex Poolen. We hopen hier wel een geschikte onderkomen te hebben gevonden.

In de loop der jaren zijn er zowel in het bestuur als ook in het ledenbestand wat wisselingen geweest, maar als er iemand in 1988 bij het oprichten had gezegd dat we in 2017 nog steeds zouden bestaan zou niemand dit serieus hebben genomen. Ook hebben we onze doelstellingen moeten herzien, het eerst viel het zich eens per jaar beschikbaar stellen voor een goed doel af, dit bleek zeer moeilijke te realiseren daar er weinig animo was vanuit de leden om zich hier beschikbaar voor te stellen, en nadat het bestuur zich hier enige jaren voor had ingezet, hebben we besloten om hier niet mee verder te gaan. Vervolgens kwam de nieuwjaarsreceptie in het gedrang, na enkele succesvolle jaren verslapte ook hier de animo voor en waren er soms buiten het bestuur slechts enkele bezoekers, dus werd ook hier een einde aan gemaakt. Het voorjaarstreffen met BBQ en het Najaarsfeest bleven echter een succes en werden de laatste jaren alleen maar drukker bezocht, doorgaan dus.

Na in eerste instantie een bestuur van 8 leden te hebben gekozen waarvan er na elke twee jaar twee werden vervangen is er na enkele jaren gekozen voor een vast bestuur, dit werkt makkelijker, zeker voor het secretariaat en het penningmeesterschap. Na het terugtreden en overlijden van enkele bestuursleden werd besloten om deze plaatsen niet meer op te vullen. Voor de evenementen die we organiseren is 5 leden wel voldoende zoals blijkt uit het gesmeerd lopen van de jaarlijkse evenementen.

De bestuursleden zijn momenteel:

Voorzitter: Miep Plasier
Secrtaris: Margriet Schuimer
2e secretaris: Frans Borgignons
Penningmeester: Bert van de Kragt
2e penningmeester: Dolf van Wunnik

Zolang de belangstelling voor de bijeenkomsten blijft zo als die momenteel is zullen we blijven doorgaan, misschien dan wel met diverse hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen maar dat kan de pret niet drukken en blijven we in ons hart “Stöblappe”.